EDYKT Namiestnika Gellonii o prawie Gellońskiego Instytutu Naukowego do nadawania tytułów licencjata i magistra

art. 1. Gelloński Instytut Naukowy, zwany dalej Instytutem, ma prawo nadawania tytułów licencjata i magistra w dziedzinach objętych studiami, prowadzonych przez Instytut.

art. 2. Tytuły licencjata i magistra nadawane są zgodnie z rozporządzeniem, które wydaje Rektor Instytutu. Rozporządzenie określa warunki nadania tytułu, przy czym powinny być nimi przynajmniej: ukończenie studiów, zlożenie egzaminu, a w przypadku tytułu magistra - także złożenie i obrona pracy magisterskiej. Rozporządzenie określa także tryb nadawania tytułu.

art. 3. Absolwent Instytutu, któremu odmówiono tytułu licencjata lub magistra, ma prawo zaskarżenia tej decyzji w Sadzie Prowincji. Sad ma prawo uchylić decyzje, o ile jest ona niezgodna z procedura przyznawania tytułu określoną w niniejszym edykcie oraz w rozporządzeniu Rektora Instytutu, określonym w art. 2. niniejszego edyktu.

art. 4. Tytuły licencjata i magistra, nadawane przez Instytut, są ważne w Prowincji Gellonia. Tytuły te są ważne również poza Prowincją Gellonia, chyba że miejscowe prawo stanowi inaczej.

p.o. Namiestnika Prowincji Gellonia
diuk Piotr Kościński