Aktualności Centrum Dobra Wspólnego

 • 1 czerwca 2007 r. - nadanie Statutu Centrum Dobra Wspólnego oraz zatrudnienie Pana Michaela kaw. von Lichtensteina na stanowisku Dyrektora Centrum.

Statut Centrum Dobra Wspólnego 

§ 1.

Centrum Dobra Wspólnego, zwane dalej „Centrum”, jest niepublicznym ośrodkiem badawczym Fundacji Piotra Mikołaja, którego celami są:

 1. badanie działalności instytucji publicznych i społecznych z punktu widzenia legalności, celowości i rzetelności,
 2. rozpowszechnianie dobrych praktyk działalności instytucji publicznych i społecznych,
 3. promocja dialogu społecznego w duchu dobra wspólnego rzeczypospolitej sarmackiej,
 4. prowadzenie badań nad przykładami dobrych praktyk z zagranicy,
 5. organizowanie konferencji dla działaczy publicznych i społecznych mających na celu wymianę doświadczeń,
 6. wydawanie i rozpowszechnianie publikacji związanych z celami Centrum.

§ 2.

 1. Centrum bada, z punktu widzenia legalności, celowości i rzetelności, działalność:
  1. Marszałków Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej — w zakresie wykonywania czynności administracyjnych,
  2. Rządu i poszczególnych ministrów,
  3. Dyrektora generalnego służby zagranicznej,
  4. Prezesa Sądu — w zakresie wykonywania czynności administracyjnych,
  5. Prokuratora Generalnego,
  6. Trybunału Honorowego,
  7. Państwowej Administracji Miejsc Publicznych,
  8. Państwowej Administracji Systemów Informatycznych,
  9. Banku Sarmacji,
  10. Książęcych Sił Zbrojnych,
  11. Jednostek samorządu terytorialnego, w tym krajów Korony Księstwa Sarmacji i ich jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Centrum bada, z punktu widzenia rzetelności, działalność:
  1. Bramy Sarmackiej,
  2. Instytutu Edukacji Sarmackiej, w tym instytucji tematycznie związanych,
  3. Instytutu im. Piotra diuka Kościńskiego,
  4. Izby Zasłużonych Sarmatów,
  5. Katalogu Sarmackiego,
  6. Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.

§ 3.

Centrum podejmuje działania na zlecenie Księcia oraz z własnej inicjatywy.

§ 4.

Centrum przedstawia Księciu i podaje do wiadomości publicznej w wydawanym przez siebie „Dobru Wspólnym”:

 1. informacje o wynikach audytów zleconych przez Księcia oraz innych audytów,
 2. przykłady dobrych praktyk działalności instytucji publicznych i społecznych,
 3. wyniki przeprowadzonych prac badawczych,
 4. sprawozdania ze zorganizowanych konferencji,
 5. sprawozdanie ze swej działalności w ubiegłym kwartale.

§ 5.

 1. Centrum tworzą Dyrektor oraz pracownicy Centrum.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Książę, pracowników Centrum — Dyrektor za zgodą Księcia.
 3. Dyrektor kieruje pracami Centrum, nadzoruje pracę pracowników oraz wykonuje zadania z zakresu, o którym mowa w § 1.

§ 6.

 1. Audyt przeprowadza się w oparciu o publicznie dostępne informacje, w miarę możliwości współpracując ściśle z osobami kierującymi badanymi instytucjami, mając na celu przede wszystkim zapewnienie poprawnej działalności badanej instytucji.
 2. Audytor zamieszcza w wynikach audytu informację o przebiegu współpracy, o której mowa w ust. 1, działaniach podjętych przez instytucję w celu poprawy jej działalności z punktu widzenia, o którym mowa w § 2 oraz wnioski końcowe.

§ 7.

Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.